Kontrollutvalg

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierinteresser.

Salten kontrollutvalgsservice er sekretariat for alle saltenkommunenes kontrollutvalg og har 2 ansatte. Kontoret har hovedkontor på Inndyr i Gildeskål kommune og har følgende kontaktinformasjon:

Salten kontrollutvalgsservice
Postboks 54
8138 Inndyr
Tlf 470 37 452

På deres nettside www.sekretariatet.no finner man oversikt over alle valgte representanter for kontrollutvalgene

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå