Tjenester

Regnskapsrevisjon

Vi utfører revisjon av årsregnskap, særskilte kontrollhandlinger samt attestasjonsoppgaver for:

 • Kommuner
 • Kommunale og interkommunale foretak
 • Særregnskap
 • Stiftelser
 • Legater
 • Kirkelig fellesråd
 • Menighetsråd
 • Pasientregnskap

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet og måloppnåelse.

I dette inngår å undersøke om:

 • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
 • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
 • Regelverket etterleves
 • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
 • Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav
 • Resultatene i kommunens tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og om resultatene for virksomheten er nådd.

Salten kommunerevisjon har laget et eget informasjonsskriv til kontaktpersoner i forbindelse med gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter. I dette skrivet fremgår det bl a hvordan arbeidet foregår.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå