Kommunerevisjonen

Kommunelovens bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er samlet i kap. 24.

Det er en særskilt revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens §24-1.

Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jfr. kommunelovens §24-2. Revisjonen skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens §24-2.

Kontrollutvalget er i kommunelovens §23-2 pålagt å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Salten kommunerevisjon gjennomfører selskapskontroller etter oppdrag fra kontrollutvalgene i de 9 kommunene i Salten.

Kommunerevisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget, jfr. kommunelovens §24-7.

Revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet.

Ved utførelse av revisjons- og attestasjonsoppgavene må revisor forholde seg til ulike lover og regelverk som gjelder for det området som blir revidert/kontrollert. 

Videre på internett:

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå